REGULAMIN KLINIKI KOSMETOLOGII K3

 

Klienci Kliniki Kosmetologii K3
zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
Decydując się na zabieg w Klinice Kosmetologii K3 Klient akceptuje regulamin
bez konieczności jego podpisania.

 

§ Godziny otwarcia

Klinika Kosmetologii K3 świadczy
usługi od poniedziałku do soboty w placówce przy ul. Legionów Polskich 71 w
Dąbrowie Górniczej

Poniedziałek – Piątek w godzinach
10:00 – 20:00

Klinika Kosmetologii K3 zamknięta
jest w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Klinika Kosmetologii K3 zastrzega
sobie prawo do zmiany godzin otwarcia placówki.

 

§ Umawianie wizyt

W Klinice Kosmetologii K3 istnieje
możliwość umawiania wizyt osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez
komunikatory (Messenger, Instagram, WhatsApp).

Telefon, WhatsApp: (+48) 515 535 215

E-mail: kontakt@klinikak3.pl

Instagram/Messenger: @k3klinikakosmetologii 

W dniu wizyty wykonywane są usługi,
które ustalono podczas umawiania spotkania. Nie zostaną wykonane dodatkowe
usługi, jeśli mogłyby wpłynąć na harmonogram zaplanowanych zabiegów.

 

§ Potwierdzanie wizyt

3 dni robocze przed umówionym
Zabiegiem pracownik Kliniki Kosmetologii K3 kontaktuje się telefonicznie lub
wysyła wiadomość w celu potwierdzenia wizyty. Jeśli Klient nie potwierdzi
wizyty do 1 dnia roboczego przed umówionym Zabiegiem, zostaje ona automatycznie
anulowana, a wpłacony Zadatek przepada na rzecz Kliniki Kosmetologii K3.

§ Spóźnienia

Klient zobowiązany jest przybyć
punktualnie na zabieg o określonej godzinie.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza
się 15 minutowe spóźnienie, o którym Klinika Kosmetologii K3 musi zostać
poinformowana.

Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje
skróceniem wizyty o czas spóźnienia lub może wiązać się z odwołaniem wizyty,
jeśli mogłyby wpłynąć na harmonogram zaplanowanych zabiegów.

§ Odwoływanie wizyt

Wizytę należy odwołać najpóźniej 1
dzień roboczy przed ustalonym terminem.

Nagminne odwoływanie wizyt,
anulowanie wizyt w krótkim odstępie czasu przed ustalonym terminem, nie
zgłaszanie swojej nieobecności może skutkować skreśleniem z Listy Klientów i
odmową zapisów na wizytę w przyszłości.

 

§ Zadatki

Klient
zobowiązany jest uiścić – w ciągu 24 godzin od dokonania zapisu na Zabieg –
zadatek w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na rachunek bankowy Kliniki
Kosmetologii K3.

Uiszczony zadatek podlega zaliczeniu na
poczet ceny Zabiegu.
Brak uiszczenia zadatku o którym mowa w
ust. 1 skutkuje anulowaniem zarezerwowanego terminu na Zabieg.

 

Dane do przelewu 

Katarzyna Kamola

Nr konta: 23 1050 1272 1000 0092 9827 7485

Tytuł przelewu:  imię i nazwisko Klienta

 

W przypadku rezygnacji Klienta z Zabiegu a w szczególności, nie
poinformowania o anulowaniu wizyty najpóźniej na 2 dni robocze przed
Zabiegiem – uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi i przepada w uiszczonej
wysokości na rzecz Kliniki Kosmetologii K3.

 

W
razie poinformowania przez Klienta najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem
planowanego Zabiegu o niemożności stawienia się na Zabieg, zgodnie z życzeniem
Klienta Zabieg może zostać wykonany w innym umówionym terminie, a zadatek
podlega przesunięciu na poczet planowanego Zabiegu. Niedochowanie terminu o
który mowa powyżej i chęć anulacji zarezerwowanego terminu Zabiegu powoduje, że
zadatek nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Kliniki Kosmetologii K3.

 

W
przypadku spóźnienia Klienta powyżej 15 minut na umówioną wizytę, osoba
wykonująca Zabieg ma prawo odmówić wykonania Zabiegu lub zmienić jego formę ze
względu na ograniczony czas. Ten sam zapis dotyczy sytuacji w której Klient w
trakcie wykonywania Zabiegu decyduje się na inny Zabieg niż zaplanowany. W
przypadku odmowy wykonania Zabiegu, uiszczony zadatek przepada na rzecz Kliniki
Kosmetologii K3.

Klinika Kosmetologii K3 może odmówić wykonania
Zabiegu, jeżeli w ocenie Specjalisty stan zdrowia Klienta sprzeciwia się
przeprowadzeniu Zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku
odmowy wykonania Zabiegu z przyczyn o których mowa powyżej zadatek nie podlega zwrotowi
i przepada w uiszczonej wysokości na rzecz Kliniki Kosmetologii K3.

Jeśli Klinika Kosmetologii K3 odmówi wykonania
Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta takich jak:

a)       Klient odmówi
wypełnienia i podpisania dokumentów: klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych lub formularza zgody na wykonanie
Zabiegu,

b)      Klient zataił
przeciwskazania do wykonania Zabiegu, w tym informacje o stanie zdrowia, które
zostaną ujawnione przez Klinika Kosmetologii K3 przed lub w trakcie Zabiegu,

c)       Klient nie
przestrzegał zaleceń przed zabiegowych,

d)      Klient zataił
fakt zażywania leków, których zażywanie stanowi przeciwskazanie do wykonania
Zabiegu,

– zadatek przepada w uiszczonej wysokości
na rzecz Kliniki Kosmetologii K3.

Jeśli Klinika Kosmetologii K3 odmówi
wykonania zabiegu lub odwoła wizytę z przyczyn leżących po stronie Kliniki
Kosmetologii K3, zadatek podlega zwrotowi w uiszczonej wysokości. Klinika
Kosmetologii K3 zobowiązany jest przelać środki na rachunek bankowy Klienta w
ciągu 14 dni roboczych od daty anulowania wizyty.

§ Pakiety zabiegów

W Klinice Kosmetologii K3 istnieje
możliwość zakupu pakietu zabiegów na twarz lub ciało.

Czas realizacji pakietu
zabiegów jest ustalany indywidualnie podczas jego zakupu. Jeśli czas realizacji
nie zo
stał określony to należy go wykorzystać do 3 miesięcy od daty zakupu.
Po tym czasie pakiet zostanie automatycznie
anulowany.

W przypadku, gdy Klient nie odwoła
wizyty 1 dzień roboczy Kliniki Kosmetologii K3 przed ustalonym terminem, jest ona
traktowana jako wizyta zrealizowana.

 

§ Vouchery

 

Voucher
może być zrealizowany tylko w Klinice Kosmetologii K3 w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Legionów Polskich 71.

Z
jednego Vouchera może skorzystać tylko jedna osoba.
Voucher ważny jest przez okres 3 miesięcy lub okres trwania promocji wybranej
usługi/pakietu usług. Termin liczony jest od daty jego zakupu.

Voucher
wystawiony na określoną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub
produkt dostępny w ofercie Kliniki Kosmetologii K3.

W
przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest wyższa niż wartość Vouchera,
Klient zobowiązany jest pokryć różnicę, zgodnie z cennikiem Kliniki
Kosmetologii K3 obowiązującym w dniu realizacji usługi.

W
przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest niższa niż wartość Vouchera,
Klinika Kosmetologii K3 nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.

Po
upływie terminu ważności Vouchera, Voucher jest nieważny, a Klient traci wynikające
z niego uprawnienia.

W
przypadku niezrealizowania Vouchera przez Klienta lub chęci skorzystania z
niego po terminie ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu
posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu
opłaty za Voucher.

Vouchery
nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Klinice Kosmetologii K3.

Klinika
Kosmetologii K3 nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie
Vouchera.

Istnieje
możliwość przepisania Vouchera lub jego części jego wartości na inną osobę.
Fakt ten należy zgłosić przed rozpoczęciem realizacji Vouchera.

Termin
realizacji musi być ustalony najpóźniej 2 tygodnie przed upłynięciem terminu.

§ Karta lojalnościowa

 

Przystąpienie
do programu lojalnościowego jest dobrowolne. Klient otrzymuję kartę
lojalnościową na której będą naliczane wizyty.

Klient
może brać udział tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu
na inne osoby.
Klient posiada tylko jedną kartę.
Po każdej wizycie w Klinice Kosmetologii K3 zakończonej płatnością, Klient
otrzyma potwierdzenie na Karcie lojalnościowej.

Potwierdzenie
jest przyznawane tylko jeden raz za każdą wizytę.

Po
uzbieraniu pięciu potwierdzeń (pięciu wizyt) Klientowi przysługuje rabat 10% na
zabiegi pielęgnacyjne twarzy lub ciała.
Po uzbieraniu dziesięciu potwierdzeń (dziesięciu wizyt) Klientowi przysługuje
rabat 20% na zabiegi pielęgnacyjne twarzy lub ciała

Rabat
nie przysługuje na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz makijażu
permanentnego.
Rabat naliczany jest od ceny regularnej zabiegu. Cennik dostępny jest na
stronie www.klinikak3.pl i w Klinice Kosmetologii K3.

Rabaty
nie łączą się ze sobą oraz z innymi promocjami.

Przyznany
rabat można wykorzystać w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.

Rabat
przyznany Klientowi nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być przedmiotem
sprzedaży oraz nie może zostać przekazany osobie trzeciej.

 


§ Reklamacje

 

Klient ma prawo
do złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji następuje
drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru osobistego w Klinice
Kosmetologii K3.

Od momentu złożenia
reklamacji, Klinika Kosmetologii K3 zastrzega sobie

30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

Klient
ma prawo do złożenia reklamacji za usługę do 14 dni roboczych od daty jej
wykonania.

§ Konsultacje

 

Koszt konsultacji
u specjalisty wynosi
150 zł. Jeśli Klient zdecyduje się na
wykonanie zabiegu
w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia konsultacji, to
jej koszty zostaną
odliczone od ceny wybranego zabiegu.

W trakcie konsultacji po
przeprowadzonej diagnostyce  i
szczegółowym wywiadzie, specjalista może odmówić wykonania zabiegu,
zaproponować inny zabieg lub wykonać zabieg w terminie ustalonym z Klientem.
Specjalista ma prawo żądać od Klienta aktualnych wyników badań diagnostycznych.

§ Dane osobowe, kartoteki

Klinika Kosmetologii K3 działa
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Klienta
i protokoły zabiegowe są ewidencjonowane w kartotekach. Informacje te są poufne
i udostępniane jedynie pracownikom Kliniki Kosmetologii K3.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych podpisując stosowną zgodę na wykonanie zabiegu.

§ Zakup kosmetyków

W Klinice Kosmetologii K3 istnieje
możliwość zakupu profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji domowej. Zakupiony
towar nie podlega zwrotowi.

§ Niepełnoletni Klienci

Klient, który nie ukończył 18 roku
życia może korzystać z usług Kliniki Kosmetologii K3 pod warunkiem posiadania
pisemnej zgody opiekuna prawnego, rodzica lub jego obecności podczas zabiegu.

§ Dodatkowe przepisy

Na terenie Kliniki Kosmetologii K3
obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt oraz palenia wyrobów tytoniowych.

W gabinetach zabiegowych obowiązuje
zakaz używania telefonów komórkowych.

Klinika Kosmetologii K3 udostępnia
Klientom poczekalnię i szafę na odzież wierzchnią, jednak nie ponosi
odpowiedzialności za oczekujące w poczekalni osoby towarzyszące i pozostawione
przedmioty.
Klienci i ich osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność finansową za
uszkodzenia powstałe z ich winy na terenie Kliniki Kosmetologii K3.

 

§ Zmiany w regulaminie

Klinika Kosmetologii K3 zastrzega
sobie prawo do zmian w regulaminie.

O wszelkich zmianach poinformujemy
na stronie internetowej lub na profilach w mediach społecznościowych.

W
przypadku niezastosowania się do regulaminu pracownik ma prawo odmówić
wykonania zabiegu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1
stycznia 2021 roku, do odwołania.